Incasso

Uw heeft te maken met klanten die niet op tijd of helemaal niet betalen. Dergelijke klanten kosten voor u als mkb’er en zzp’er veel tijd en geld. Immers, u kunt niet eindeloos wachten op uw geld. Het is belangrijk dat u hiertegen optreedt, maar niet ten koste van de klantrelatie. Aan de andere kant wilt u ook niet in een situatie verkeren dat u uw faillissement moet aanvragen door allerlei wanbetalers.

Jurist MKB helpt u uw openstaande rekeningen doeltreffend te incasseren. Heldere juridische onderbouwing, doeltreffendheid en respect voor uw klanten staan voor onze juristen hoog in het vaandel. Laat uw incasso daarom over aan Jurist MKB.

Succesvolle incasso hangt nauw samen met de juiste toon. Daarom focussen wij altijd op het minnelijk traject, dus zonder tussenkomst van juridische procedures. Wij nemen het aanmaningsproces van u over. Onze juristen weten de juiste toonzetting te hanteren en snel en doeltreffend uw vorderingen te incasseren. Met onze werkwijze voorkomen wij dat uitstaande vorderingen uw kapitaal en de continuïteit van uw onderneming bedreigen.

In sommige gevallen is een minnelijk incassotraject niet toereikend. Dan moeten er toch juridische stappen worden gezet. Uiteraard doen wij dit nooit zonder overleg met u. Aan de hand van de aard van uw vordering, maken wij samen met u een plan van aanpak. Op basis daarvan stellen wij een strategie vast. Vanaf dat moment zijn uw zorgen onze strijd.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht raakt de kern van uw organisatie. Ondernemingsrecht is het rechtsgebied waar iedere ondernemer wel mee te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een onderneming drijft.

Ondernemen brengt risico’s met zich mee, met name financiële risico’s. Of en in welke mate een ondernemer aansprakelijk is met zijn privévermogen, hangt voor een groot deel af van de rechtsvorm van zijn onderneming. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan dus belangrijke gevolgen hebben. Ook als uw onderneming al een aantal jaren bestaat is het belangrijk uw risico’s te evalueren en te bezien of uw rechtsvorm nog wel de meest passende is.

Onze juristen hebben de juiste expertise in huis om u bij te staan bij de opzet van een ondernemingsstructuur, de begeleiding van een transactie, het aansprakelijk stellen van een contractpartij of een complexe procedure bij de Ondernemingskamer.

Met doeltreffende oplossingen helpen onze juristen u om uw onderneming tot een succes te maken en daarnaast de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Bent u op zoek naar een jurist ondernemingsrecht? Bel ons dan vrijblijvend op 088 of stuur ons een e-mail.

Contractenrecht

Als ondernemer krijgt u altijd te maken met het sluiten van contracten of overeenkomsten. Contractenrecht of overeenkomstenrecht valt onder verbintenissenrecht. Dit rechtsgebied regelt onder andere de totstandkoming van overeenkomsten, de rechten en plichten die uit een contract voortvloeien en de gevolgen die verbonden zijn aan de niet-nakoming van het contract.

U neemt voor € 18.000,- de bedrijfswagen over van De Herk die zijn zaak heeft beëindigd. Bij de eerste grote beurt in de garage blijkt, dat de bedrijfswagen verschillende gebreken vertoont door een ongeluk. Na dit ongeluk is de wagen zelfs total loss verklaard. Als u dat had geweten, had u de wagen niet gekocht. U vindt dat De Herk u op de verkeerde been heeft gezet, en wilt de overeenkomst vernietigen.

Het is cruciaal dat de inhoud van deze contracten correct en volledig is, om in de toekomst onduidelijkheden en discussies te vermijden. Bij ons kunt u zowel terecht bij het opstellen van contracten alswel wanneer zich een geschil voordoet over de niet-nakoming of uitleg van een contract.

Jurist MKB adviseert en begeleidt u onder meer met betrekking tot de volgende rechtsgebieden:

 • Koopovereenkomst;
 • Samenwerkingsovereenkomst;
 • Opdrachtovereenkomst;
 • Arbeidsovereenkomst;
 • Algemene voorwaarden;
 • Wanprestatie en schadevergoeding.

Wilt u meer weten over het contractenrecht of overeenkomstrecht? Bel 070 – 204 27 22 of mail info@juristmkb.nl.

 

Onrechtmatige daad

Op verschillende wijzen kan een verplichting tot het voldoen van schadevergoeding ontstaan. De meest voorkomende en bekende zijn de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en de contractuele aansprakelijkheid.

Uit artikel 6:162 BW volgt de definitie van een onrechtmatige gedraging. Een gedraging is in de volgende gevallen onrechtmatig:

 • inbreuk op het recht van een ander;
 • handelen in strijd met een wettelijke plicht;
 • handelen in strijd met het ongeschreven recht.

Door het plegen van een onrechtmatige daad komt een verbintenis tot stand tussen de veroorzaker en de slachtoffer. De veroorzaker is verplicht om schade te vergoeden aan de slachtoffer.

Lisa loopt door een antiekwinkel. Door een zwaai met haar rugtas valt een dure vaas in stukken op de grond. De schade bedraagt € 4500,-. Uiteraard was er geen opzet in het spel. Maar wie draagt de schade? Tussen Lisa en de antiekwinkel ontstaat er een verbintenis vanwege het toedoen van Lisa. Lisa heeft schade aangericht die zij aan de antiekwinkel moet betalen. Daar heeft de antiekwinkel immers recht op.

Indien een gedraging onrechtmatig is, betekent dit nog niet dat de veroorzaker ook meteen aansprakelijk is voor de schade. Artikel 6:162 BW stelt hieraan drie voorwaarden:

 • toerekenbaarheid;
 • causaal verband;

Een bijkomende voorwaarde is het relativiteitsbeginsel. Artikel 6:163 BW geeft een uitgebreide definitie van dit beginsel

Toerekenbaarheid

De daad moet aan de veroorzaker kunnen worden toegerekend. Een daad kan aan de veroorzaker worden toegerekend als het voor rekening van de veroorzaker kan komen te staan. Dit is het geval wanneer de daad te wijten is aan zijn schuld of wanneer de daad onder zijn risico valt. De veroorzaker is bijvoorbeeld onzorgvuldig geweest, zoals Lisa die in de bovenstaande casus met haar rugzak de vaas omstoot. Zij deed het niet met opzet, maar zij was wel onoplettend.

Causaal verband

Causaal verband houdt in dat de schade een direct gevolg moet zijn van de onrechtmatige gedraging. Er moet een causaal verband bestaan tussen de daad en de schade. Hiervan was sprake in het voorbeeld van Lisa die in de winkel de vaas omstoot. De schade is een direct gevolg van het omstoten

Schade

Schade is het derde criterium om schadevergoeding te krijgen. Er moet dus schade zijn geleden. De schade kan bestaan uit vermogensschade (kapotte vaas) of immateriële schade (pijn en verdriet).

Voor de berekening van schadevergoeding wordt niet alleen de schade door verlies meegerekend, maar ook de schade door gemiste winst.

Relativiteitsbeginsel

Het relativiteitsbeginsel houdt in dat de veroorzaker slechts aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade, indien hij een norm heeft geschonden die het getroffen belang van het slachtoffer beschermt.